Bilim Haberleri

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Su/Renewable Energy Resources And Water

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Su

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Su alanında yapılan yeni araştırmalar çerçevesinde binlerce farklı senaryo üretiliyor. Küresel iklimin 2 derece aşağıya çekilmesi için yapılan çalışmalar hala sürüyor. Ancak etkileri konusunda bazı sorular var. Enerji kaynakları söz konusu olduğunda temel yenilenebilir enerji kaynağı su olarak görünüyor. Su ile bitmeyen enerji üretilebilir ancak bu kez suyun tükenme tehlikesi var. Günümüzde enerji sektörleri dünya genelinde potansiyel su miktarının %15 ini kullanıyorlar. Bu büyük bir oran. Fakat dünya nüfusunun gittikçe artıyor olması ve enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç nedeni ile; 2100 yılına kadar su kaynağının %60 oranı sadece enerji üretimine harcanmak zorunda kalabilir. Günümüzde termik -elektrik santrallerin soğutulması için büyük oranda su kullanılmaktadır. Merkezî güneş enerjisi santrallerinden ve nükleer, fosil yakıt ya da biyokütle ile çalışan tesislerden de su sarfiyatı söz konusu…

Termal Kirlilik Gündemde

Günümüzde kullanılan enerji teknolojileri maalesef denizlerden ve nehirlerden aldığı suyu soğutma için kullanıp tekrar geri dönüşüme katıyor. Bu durum suyun ısınması problemine sudaki bakterileri ve organizmaları kısaca hayatı olumsuz etkilemeye neden oluyor. Buna termal kirlilik deniyor. Pekiyi nasıl bir yol denemek gerekiyor?

Kullanılan enerji kaynaklarının verimliliğini arttırmaya yönelik daha detaylı çalışmalar yapmak bir lüks değil bir zorunluluk haline geldi. Enerji alanında yoğunlaşacak gerçekten iyi araştırmalara imza atacak güçlü bir temel altyapıya sahip mühendislere ihtiyaç artacaktır. Harcanan enerjiyi kısmanın yollarını bulmak da ayrı bir sorumluluk olacak. Bu konu gezegende yaşayan tüm canlıları yakından ilgilendiriyor. Şimdilik planlanan çözüm: enerji kaynaklarını daha verimli kullanılabilir hale getirmenin yollarını bulmak ve harcanacak enerjiyi kısıtlama yollarını bulmaktan ibarettir.

 

Hidrojenden kimse bahsetmiyor!

Evrendeki en sınırsız madde hidrojendir. Hidrojen kaynağı ile sınırsız enerji üretimi yapılabilir. Hidrojen gazının üzerinde yoğunlaşarak hem dünya su kaynağına zarar vermeden yeni enerji kaynakları üretmek mümkün, hem de artan dünya nüfusunun enerji ihtiyacını karşılamak mümkündür. Bu araştırmaların önünde şimdilik bir kaç engel var: Küresel Politika…
Ancak dünyanın kuyruğu iyice sıkışırsa politika da daha fazla direnç gösteremeyecek.

 

 

 

=—————————————————————————————–

 

Renewable Energy Resources And Water
Thousands of different scenarios are being produced within the framework of new research in Renewable Energy Resources and Water. The work done to pull the global climate down 2 degrees is still sick. But there are some questions about its effectiveness. When it comes to energy sources, the main renewable energy source seems to be water. Endless energy can be produced by water, but this time there is danger of run out of water. Today, the energy sectors use 15% of the world’s potential water supply. This is a great rate. But with the world population increasing and the need for energy resources, Up to 2100, 60% of the water resource may only have to be spent on energy production. Nowadays, large-scale water is used for cooling the thermal-electric power plants. Water consumption from the central solar energy plants and plants operating with nuclear, fossil fuel or biomass is also …

Thermal Pollution Agenda

Unfortunately, today’s energy technologies use water from the seas and rivers for cooling and add to the recycling. This situation causes the bacteria and organisms in the water to shortly have a negative effect on the problem of water heating. It’s called thermal pollution. What kind of way should  try?

Making more detailed studies to increase the efficiency of the energy resources  has become a necessity, not a luxury. There will be a need for engineers with a strong basic infrastructure to do really good research to concentrate on energy. It will also be a separate responsibility to find the ways of the spent energy. This issue is closely related to all living things on the planet. The solution currently planned is to find ways to make energy sources more efficient and to find ways to limit the energy to be consumed.

Nobody talks about hydrogen!

Hydrogen the most unlimited substance in the head. Unlimited energy production can be done with hydrogen source. By concentrating on hydrogen gas, it is possible to produce new energy sources without damaging the world water resources and it is possible to meet the energy demand of the increasing world population. There are a few obstacles ahead of these researches: Politics …
But if the world’s tails are tight, the policy will not show any resistance.

 

hidrojen,enerji, yenilenebilir enerji, küresel ısınma, enerji politikaları

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like